Keystone logo
© Eva Dang
The College Of Chinese Medicine London

The College Of Chinese Medicine London

The College Of Chinese Medicine London

บทนำ

วิทยาลัยการแพทย์แผนจีนก่อตั้งขึ้นในปี 2535 เราดำเนินการฝึกอบรมระดับมืออาชีพระดับปริญญาตรีปริญญาโท CPD อนุปริญญาและระดับปริญญาในหลักสูตรการฝังเข็มและการแพทย์แผนจีนเชี่ยวชาญด้านการฝังเข็มยาสมุนไพรจีนและหลักสูตรฝึกอบรมการวินิจฉัยโรคจีน

วิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการศึกษาด้านการฝึกอบรมการฝังเข็มและการแพทย์แผนจีนและเพื่อรักษาและพัฒนาสถานะทางวิชาชีพและบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพสมัยใหม่

สถานที่

  • Chiswick

    Duke Road, W4 2JR, Chiswick

    คำถาม