Keystone logo
EIT Manufacturing – Masters EIT Manufacturing AIESMA Summer School
EIT Manufacturing – Masters

EIT Manufacturing AIESMA Summer School

3 Weeks

ภาษาอังกฤษ

เต็มเวลา

28 Jun 2024

22 Jul 2024

EUR 1,200 *

ผสม

* ค่าโปรแกรมเต็ม | €300 สัปดาห์ออนไลน์เท่านั้น | € 500 ในแต่ละสัปดาห์ในสถานที่

บทนำ

AIESMA: นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ & ผู้ประกอบการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการนี้คือการสำรวจการทำงานร่วมกันระหว่างปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนในภาคการผลิต โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังกลุ่มบุคคลที่มีความคิดก้าวหน้าที่พร้อมจะกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพซึ่งเตรียมผู้เข้าร่วมให้มีส่วนร่วมอย่างมีความหมายโดยผสมผสานระหว่าง AI และความยั่งยืน

โปรแกรมนี้ตอบสนองความต้องการในการบูรณาการทักษะทางเทคนิคเข้ากับทักษะการเป็นผู้ประกอบการและความยั่งยืนในภาคการผลิต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมผู้เข้าร่วมสำหรับความท้าทายในอนาคตโดยการส่งเสริมนวัตกรรม ความยั่งยืน และความเป็นผู้ประกอบการ โปรแกรมนี้เพิ่มมูลค่าโดยการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำ AI มาใช้ในการผลิต เป็นมากกว่าความล้ำสมัยโดยการบูรณาการวิธีการสอนและวิธีการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม เช่น การเรียนรู้บนพื้นฐานความท้าทายและการประเมินการเรียนรู้แบบกำกับตนเอง

การรับสมัคร

หลักสูตร

ผลลัพธ์ของโปรแกรม

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม