Summer Programme - based in Chester

South Cheshire College

รายละเอียดโปรแกรม

Summer Programme - based in Chester

South Cheshire College

2-week European summer programme 8-21 July 2018 based in Chester

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ February 8, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
กรกฎาคม 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
ประเทศอังกฤษ - Chester, England
วันเริ่มต้น : กรกฎาคม 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
กรกฎาคม 2019
ประเทศอังกฤษ - Chester, England
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด