โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะย้ายไปเรียนที่วิทยาลัยสี่ปีและศึกษาต่อในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น A และ B หรือเทียบเท่า

เป้าหมาย

เป้าหมาย 1 เตรียมนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในการย้ายไปเรียนที่สถาบัน 4 ปี

 • •นักเรียนย้ายที่มีสถานภาพเป็นผู้เยาว์ไปยังสถาบัน 4 ปี
เป้าหมาย 2 เปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาฐานความรู้ทางทฤษฎีและใช้ประสบการณ์โดยตรงในการแก้ปัญหา
 • นักเรียนจะออกแบบโซลูชันที่มีปัญหาและเขียนโปรแกรมโดยใช้ทั้งโครงสร้างและแนวคิดเชิงวัตถุ
 • นักเรียนจะพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหาโดยใช้ภาษาเขียนโปรแกรมหลายภาษา
 • นักเรียนจะใช้เครื่องมือการผลิตซอฟต์แวร์หลากหลายรูปแบบที่ใช้ในโลกของการวิเคราะห์คอมพิวเตอร์
เป้าหมาย 3 ให้ความรูและประสบการ ณ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรหลายสาขา
 • นักเรียนแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของฟิลด์ย่อยของวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นักเรียนจะแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในส่วนประกอบต่างๆของฟิลด์ย่อย
เป้าหมาย 4 นักเรียนจะทำงานเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อทำผลงานและโครงการในห้องปฏิบัติการ
 • นักเรียนจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในกลุ่ม
 • ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องกรอกข้อกำหนด DGV
เป้าหมาย 5 เปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในการวิเคราะห์
 • นักเรียนจะพัฒนาผังงานและอัลกอริทึมสำหรับปัญหาต่างๆ
เป้าหมาย 6 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องแลปวิทยาศาสตร์นักเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและเขียนรายงานห้องปฏิบัติการ
 • ในหลักสูตรการเขียนโปรแกรมนักเรียนจะเขียนโปรแกรมที่ได้รับการรับรองอย่างเหมาะสม
 • นักเรียนจะนำเสนอปากเปล่า
เป้าหมาย 7 เพื่อเตรียมความพร้อมสาขาวิชาคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา
 • นักเรียนจะสามารถระบุปัญหาได้อย่างถูกต้องเหตุผลในการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและตีความผลลัพธ์
 • นักเรียนจะแสดงความสามารถในการแก้สมการโดยใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่เข้มงวด
 • นักเรียนจะสามารถแก้ปัญหาการประยุกต์ใช้งานได้จากมุมมองเชิงตัวเลข, กราฟิกและ / หรือการวิเคราะห์
 • นักเรียนจะสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจว่าคณิตศาสตร์สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไร
เป้าหมาย 8 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนแสดงความรู้ความสามารถด้านข้อมูล
 • นักเรียนจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย
 • นักเรียนจะระบุเข้าถึงและใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ได้อย่างเหมาะสม

เทอมแรก

 • สัมมนาวิทยาลัย ED100 1.0
 • CI110 Prin Programming 3.0
 • การเขียนโปรแกรม CI130 ใน C 3.0
 • EN101 ภาษาอังกฤษ 1: องค์ประกอบ 3.0
 • MA151 แคลคูลัส 1 4.0
 • หลักทางสังคมศาสตร์ 3.0 ของ GE
 • การศึกษาพลศึกษาของ PEXXX 0.5

ภาคการศึกษาที่สอง

 • โครงสร้างข้อมูล CI230 3.0
 • EN102 ภาษาอังกฤษ 2: ความคิด
 • MA152 แคลคูลัส 2 4.0
 • PH115 วิทยาศาสตร์มัลติมีเดีย 4.0
 • GE Social Science 3.0
 • การศึกษาพลศึกษาของ PEXXX 0.5

ภาคการศึกษาที่ 3

 • CI245 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3.0
 • ระบบ CI285
 • MA275 Dis เกี่ยวกับพีชคณิต 4.0
 • ฟิสิกส์วิชาเลือก 4.0
 • การศึกษาพลศึกษาของ PEXXX 0.5

ภาคการศึกษาที่ 4

 • CI260 Microcomputer Prog 3.0
 • การออกแบบฐานข้อมูล CI271
 • ฟิสิกส์ 4.0-4.5
 • วิชาเลือก 3.0
 • การศึกษาพลศึกษาของ PEXXX 0.5
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 5 หลักสูตรที่เสนอโดย Mohawk Valley Community College »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

อื่น ๆ