Read the Official Description

ใช้หลักสูตรเข้มข้นมากขึ้นของเราซึ่งรวมถึง 15 ชั่​​วโมงในกลุ่มเล็ก ๆ บวก 5 ชั่​​วโมงแบบหนึ่งต่อหนึ่งโดยมุ่งเน้นที่ความต้องการส่วนบุคคลของนักเรียน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มาเป็นระยะเวลาสั้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราอย่างเข้มข้นที่ดีสำหรับนักธุรกิจหรือนักศึกษาที่กำลังมองหาสำหรับการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็ว

ค่าเล่าเรียนของแต่ละบุคคลมุ่งเน้นไปที่ความต้องการหลักของนักเรียนแต่ละคนขึ้นอยู่กับความต้องการของตน นักเรียนทุกคนได้รับการทดสอบก่อนการเรียนการสอนและการประเมินความต้องการของตน

See 4 more programs offered by Excite English »

หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
Open Enrollment
Duration
ขอรายละเอียด
นอกเวลา
อื่นๆ