หลักสูตรในโปรแกรม ประวัติความเป็นมา ทาง ประวัติศาสตร์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบโอกาสในการถ่ายโอนนักศึกษาให้ได้รับปริญญาด้านการทูต แม้ว่าระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าจะได้รับการแนะนำสำหรับวิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเหล่านี้การได้รับปริญญา Associate อาจสนับสนุนความพยายามที่จะได้รับการจ้างงานในระดับเริ่มต้นหรือการส่งเสริม Saddleback "src =" // cdn01.masterstudies.com/element_db/50/50562_Technology013.jpg "alt =" Saddleback "/>

โครงการผลการเรียนรู้ของนักเรียน

นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้จะสามารถ:

  • อภิปรายเกี่ยวกับความหลากหลายของประสบการณ์ของมนุษย์ที่ได้รับอิทธิพลจากสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เชื้อชาติชนชาติวัฒนธรรมประเพณีเพศและชั้นเรียน
  • วิเคราะห์กระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อบุคคลและชุมชนโดยอาศัยความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่ที่กำลังศึกษาอยู่
  • ใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อตรวจสอบความหลากหลายของประสบการณ์ที่พบในบันทึกประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาการสำรวจความหลากหลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของประวัติศาสตร์
  • แยกแยะระหว่างแหล่งข้อมูลหลักและแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและเข้าใจว่าแต่ละวิธีใช้เพื่อสร้างข้อโต้แย้งทางประวัติศาสตร์อย่างไร
  • ประเมินใช้และสังเคราะห์หลักฐานชนิดต่างๆจากแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายเพื่อสร้างข้อโต้แย้งที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับอดีต
  • ทำการวิจัยและเขียนบทความเรียงความทางประวัติศาสตร์หรืองานวิจัยที่มีประสิทธิภาพในการตีความอาร์กิวเมนต์ที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพในการตีความหลักฐานหลายรูปแบบระบุข้อโต้แย้งในตำราทางประวัติศาสตร์ที่สองและใช้การอ้างอิงที่เหมาะสม

Saddleback" src="//cdn02.masterstudies.com/element_db/50/50560_DSC_2651.jpg" alt="Saddleback" />

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 18 หลักสูตรที่เสนอโดย Saddleback College »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
ขอรายละเอียด
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

อื่น ๆ