Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 3 การเรียนทางไกล หลักสูตร โปรแกรม ใน การสื่อสารในองค์กร 2023

3 การเรียนทางไกล หลักสูตร โปรแกรม ใน การสื่อสารในองค์กร 2023

ภาพรวม

ฝึกอบรมขององค์กร, การประชาสัมพันธ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่ใช้ในการสื่อสารขององค์กรในชีวิตประจำวัน สื่อสารองค์กรการศึกษาหลายวาจาอวัจนภาษาและการเขียนในรูปแบบของการสื่อสารระหว่างธุรกิจหน่วยงานและผู้บริโภค

หลักสูตรเป็นการศึกษาทางวิชาการซึ่งสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ของผู้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดหรือการฝึกอบรมในสาขาใดสาขาหนึ่ง หลักสูตรแตกต่างกันไปในแง่ของขนาด, เนื้อหาและระยะเวลาในการศึกษา

การเรียนรู้ทางออนไลน์หรือทางไกล หมายถึง การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการศึกษา ด้วยการเรียนรู้ออนไลน์ เราสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ตลอดเวลาและจากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • หลักสูตร
  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • การสื่อสาร
  • การสื่อสารในองค์กร
  • การเรียนทางไกล
สาขาการศึกษา
  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (3)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน