Keystone logo

3 ไม่เต็มเวลา หลักสูตร โปรแกรม ใน การก่อสร้าง การติดตั้งระบบไฟฟ้า 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • หลักสูตร
 • การก่อสร้าง
 • การติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • ไม่เต็มเวลา
สาขาการศึกษา
 • การก่อสร้าง (3)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  ไม่เต็มเวลา หลักสูตร โปรแกรม ใน การก่อสร้าง การติดตั้งระบบไฟฟ้า

  การติดตั้งระบบไฟฟ้าคืออะไร?
  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าครอบคลุมงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่หลากหลาย รวมถึงการติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า งานเหล่านี้สามารถทำได้ทั้งในประเทศ เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ฟิลด์นี้อาจเกี่ยวข้องกับการทำงานกับส่วนประกอบไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ แผงวงจร โคมไฟ และสวิตช์ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาจเป็นงานที่ท้าทายและคุ้มค่า เสนอโอกาสทางอาชีพที่หลากหลายสำหรับผู้ที่มีทักษะและคุณสมบัติที่เหมาะสม

  เหตุใดการศึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าจึงมีความสำคัญ
  การศึกษาการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาจมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ สามารถให้ทักษะและความรู้ที่จำเป็นแก่คุณในการติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ประการที่สอง สามารถช่วยให้คุณเข้าใจการทำงานที่ซับซ้อนของระบบไฟฟ้า และวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ประการสุดท้าย การศึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้ายังช่วยให้คุณพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดและแนวโน้มในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากคุณต้องการประกอบอาชีพในสาขานี้

  การติดตั้งไฟฟ้ามีองศาประเภทใดบ้าง?
  องศาการติดตั้งไฟฟ้ามีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาและประสบการณ์ของคุณ หากคุณมีประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คุณอาจสามารถศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาด้านการติดตั้งไฟฟ้าได้ โดยทั่วไปแล้วปริญญาประเภทนี้จะใช้เวลาสองปีจึงจะสำเร็จ ครอบคลุมพื้นฐานของทฤษฎีและการปฏิบัติทางไฟฟ้า หากคุณจบปริญญาตรีในสาขาอื่น คุณอาจสามารถเรียนต่อปริญญาโทด้านการติดตั้งไฟฟ้าได้ ซึ่งอาจใช้เวลาถึงสี่ปีจึงจะสำเร็จ ระดับประเภทนี้ให้การฝึกอบรมขั้นสูงเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติทางไฟฟ้า และสามารถนำไปสู่การประกอบอาชีพด้านการวิจัยหรือการสอน

  ฉันจะเรียนอะไรในระหว่างปริญญาการติดตั้งไฟฟ้า
  ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาด้านการติดตั้งไฟฟ้า คุณจะได้ศึกษาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า วิชาเหล่านี้อาจรวมถึงทฤษฎีไฟฟ้า วิธีการเดินสายไฟ ระบบไฟส่องสว่าง สวิตช์เกียร์ เบรกเกอร์วงจร และหม้อแปลง คุณจะได้รับประสบการณ์จริงผ่านการทำงานในห้องปฏิบัติการและการทำงานภาคสนาม ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถนำความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้

  อะไรคือโอกาสในการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับการติดตั้งไฟฟ้า?
  หลังจากจบปริญญาด้านการติดตั้งไฟฟ้าแล้ว จะมีโอกาสในการทำงานที่หลากหลายในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คุณอาจหางานเป็นช่างติดตั้งไฟฟ้า ช่างซ่อม หรือวิศวกรซ่อมบำรุงในสภาพแวดล้อมภายในประเทศ เชิงพาณิชย์ หรือในโรงงานอุตสาหกรรม หรือคุณอาจเลือกประกอบอาชีพด้านการสอนหรือการวิจัย ด้วยการฝึกอบรมและประสบการณ์เพิ่มเติม คุณอาจสามารถเป็นผู้รับเหมาไฟฟ้าหรือผู้จัดการโครงการได้

  หลักสูตรเป็นการศึกษาทางวิชาการซึ่งสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ของผู้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดหรือการฝึกอบรมในสาขาใดสาขาหนึ่ง หลักสูตรแตกต่างกันไปในแง่ของขนาด, เนื้อหาและระยะเวลาในการศึกษา

  การเรียนรู้นอกเวลาช่วยให้ได้รับปริญญาหรือวุฒิการศึกษาแม้ว่าจะไม่สามารถเข้าเรียนแบบเต็มเวลาได้ก็ตาม เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ค่อยๆ สะสมหน่วยกิตที่นับเป็นคุณสมบัติขั้นสุดท้าย