Keystone logo

28 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ การเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ
  • การเงิน
  • การวิเคราะห์ทางการเงิน
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (28)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การศึกษาทางเศรษฐกิจ การเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน

การวิเคราะห์ทางการเงินคือการทำความเข้าใจการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของธุรกิจและการฉายสุขภาพทางการเงินในอนาคต กำหนดสถานะทางการคลังของ บริษัท มักจะเป็นกิจการที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของหลายประเภทของงบการเงิน