อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

* พัฒนาแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ระบุขอบเขตความเสี่ยงของโครงการ

คาดการณ์ความเสี่ยงของโครงการ

* ตรวจสอบความเสี่ยงทรัพยากรของโครงการ

* ใช้การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

* วางแผนกลยุทธ์สำหรับความเสี่ยงเชิงบวกและเชิงลบ

* คิดค้นเมตริกเพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงของโครงการ

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Convertas .org

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 34 หลักสูตรที่เสนอโดย Convertas »

หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
Duration
เต็มเวลา
Price
2,595 USD
ราคาจะเปลี่ยนไปตามปลายทางที่เลือก
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร
อื่น ๆ