Keystone logo

86 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน ธุรกิจศึกษา กลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ธุรกิจศึกษา
  • กลยุทธ์
  • การจัดการเชิงกลยุทธ์
สาขาการศึกษา
  • ธุรกิจศึกษา (86)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน ธุรกิจศึกษา กลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรการจัดการเชิงกลยุทธ์ ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ทักษะการสื่อสารธุรกิจ และทักษะการเป็นผู้นำที่จำเป็นในการจัดการอย่างมืออาชีพ นักเรียนจะเรียนหลักสูตรต่างๆ เช่น จิตวิทยาองค์กร, การตลาด, การเงินและทรัพยากรบุคคล