Keystone logo

13 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การจัดการศึกษา หลักสูตรผู้บริหาร การบริหารการจัดการ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การจัดการศึกษา
  • หลักสูตรผู้บริหาร
  • การบริหารการจัดการ
สาขาการศึกษา
  • การจัดการศึกษา (13)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การจัดการศึกษา หลักสูตรผู้บริหาร การบริหารการจัดการ

ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการกำกับแนวทางและนำ บริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ ผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้อาจจะเรียนรู้เกี่ยวกับทุกอย่างจากทฤษฎีของการเป็นผู้นำในการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์