Keystone logo

303 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน ธุรกิจศึกษา การจัดการธุรกิจ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ธุรกิจศึกษา
  • การจัดการธุรกิจ
สาขาการศึกษา
  • ธุรกิจศึกษา (303)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน ธุรกิจศึกษา การจัดการธุรกิจ

โปรแกรมในการจัดการธุรกิจเน้นความสำคัญของการจัดโครงสร้างองค์กรและนโยบายการบริหารจัดการในการตั้งค่าขององค์กรต่างๆ หัวข้อเช่นการตลาดการบริหารทรัพยากรมนุษย์, การบัญชี, การปรับโครงสร้างองค์กรและบางครั้งจะได้รับการคุ้มครอง