Keystone logo

95 หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษากฎหมาย
  • กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (95)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

หลักสูตรวิชาการ โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

โปรแกรมยุติธรรมทางอาญามักมีหลักสูตรที่สอนนักเรียนทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำงานในการบังคับใช้กฎหมาย หลักสูตรในโปรแกรมอาจรวมถึงการรักษาอาชญาวิทยาอาชญากรรมไซเบอร์จริยธรรมการบริหารความมั่นคงชายแดนและการแก้ไข